Om tinnitus

Tinnitus (Øresus) er en opplevelse av lyd uten at den faktiske lydkilden kan påvises. Lyden kan oppleves som knepping, ringing, sterk larm, jevn piping, ringing eller følelsen av å stå ved siden av en stri foss eller en drønnende jetmotor. Det er viktig å vite at tinnitus ikke er smittsom eller arvelig, og at sykdommen ikke fører til døvhet.


Epidemiologiske undersøkelser fra en rekke land viser at 10-15 % av den voksne befolkningen periodevis har øresus. Av disse har 2-3 % så store plager at øresusen hemmer den sosiale og ykesmessige utfoldelsen i vekslende grad. Dette vil si at ca 10 000 mennesker i Norge er mer eller mindre hemmet i sin daglige aktivitet av mer eller mindre kronisk øresus.

Tilstanden vil ofte føre til lange sykmeldingsperioder og til delvis eller hel førtidspensjonering. Utallige metoder har vært prøvd som behandling. Dagens behandling i Norge er medikamentell, audiologisk, audiopedagogisk, psykologisk og fysikalsk-medisinsk.
Diagnostikk og behandling av øresus har ikke vært prioritert innen norsk audiologi og øre-nese-hals- spesialister.

Økende kunnskap blant audiologisk fagpersonell og større forståelse for øresus som en tilstand som isolert sett hemmer pasientens yrkesmessige og sosiale funksjonsevne, har ført til større interesse for å behandle denne tilstanden. I tillegg har økende bevissthet og krav fra pasientene om hjelp og behandling ført til en økende press på behandlingsinstitusjonene.

Det vil være veldig viktig å få gjennomgått en grundig generell legeundersøkelse med tanke på hjerte-, kar- og blodsykdommer når du har fått tinnitus. En rekke medikamenter kan gi øresus som bivirkning. Det er derfor viktig å få fram medisinforbruk. Øresuspasienter er ofte engstelige for alvorlige bakenforliggende sykdommer. Fastlege kan behandle bakenforliggende grunnsykdommer, mens ØNH-leger i samarbeid med audiografer kan foreta en audiologisk utredning dersom årsaken finnes i hørselssystemet.

Tinnitus kan deles inn i to hovedkategorier: Akutt tinnitus og kronisk tinnitus. Behandlingsmetodene varierer derfor ut fra hvor lenge du har hatt tinnitus.

• Akutt tinnitus
Dette er fasen fra tinnitus oppstår og ca 3 mnd frem i tid. Dersom du har tinnitus bør du omgående oppsøke ØNH-lege. I noen tilfeller finner legen en medisinsk årsak som kan behandles. Den vanligste årsaken til tinnitus ligger imidlertid i det indre øret og i signalbanene mellom det indre øret og hjernen. Behandlingen av dette er i dag forsøk på revitalisering av hårcellene i det indre øret og/ eller økning av transmijonseffekten (overføring) mellom øret og hjernen, ved infusjonsbehandling med blodfortynnende midler. Trykktankbehandling med oksygen har også vist seg effektiv i denne fasen. Det drives også supplerende behandling, for eksempel akupunktur og laserbehandlig. Effekten av dette er imidlertid omdiskutert, både blant fagfolk og pasienter.

• Kronisk tinnitus
Dette er fasen etter 3-6 mnd. Det er for tiden mye fokus på mestringstilbud i form av for eksempel samtalegrupper. I USA og England er det imidlertid utviklet en behandlingsmetode, TRT. Dette er en avspenningsmetode, der målet er å overhøre lyden.

De viktigste årsakene til øresus er blant annet:

• Øregang/mellomøre:
o Ørevoks
o Otitt, akutt og kronisk
o Otosklorose
o Krampe i mellomøremuskelaturen

• Det indre øret:
o Presbyacusis
o Larmskade
o Meniers sykdom
o Lydimpulsskade
o Plutselig døvhet
o Infeksjon viral/bakteriell
o Arvelige hørselstap

• Hørselsnerve:
o Acusticusneurinom/vinkeltumor
o Infeksjon
o Traume

• Sentrale hørselsbaner:
o Meningitt
o Encefalitt
o Hodetraume
o Tumor

• Andre grunnsykdommer:
o Degenerative forandringer i nakkevirvler
o Hjerte- og karsykdommer
o Hypertoni, hypotoni
o Anemi
o Kjeveortopediske sykdommer
o Thyreoideasykdommer
o Diabetes
o Reumatologiske sykdommer
o Immunologiske sykdommer
o Psykiatriske sykdommer

• Medikamenter:
o Flere slags antibiotika
o Maleriamidler
o Cytostatika
o Diuretika
o Steroider
o Antihyreoidea medikamenter
o Psykofarmika
o Salisylatderivater
o Salisylat

Følgetilstander ved invalidiserende tinnitus

• Konsentrasjonsvansker
• Generell tretthet og uopplagthet
• Søvnproblemer
• Angst
• Depresjon
• Andre psykiske årsaker
• Hodesmerter
• Muskelsmerter i nakke, skuldre og rygg

Behandling:
• Behandling av grunnsykdom

• Kirurgisk behandling med blant annet destruksjon av sneglehuset eller avskjæring av hørselsnerven er blitt forsøkt uten heldig resultat. Ofte vil øresusen bestå.

• Elektrisk behandling av forskjellig slag er blitt forsøkt gjennom årtider uten at de har hatt langvarig helbredende virkning.

• Medikamentell behandling har heller ikke gitt den effekten man har håpet på, selv om noen pasienter opplever helbredende virkning av enkelte medikamenter.

• Akustisk behandling med tinnitusmasker eller høreapparat har i en del tilfeller hatt positiv effekt på øresusplager. Tinnitusmaskeren demper øresusen ved at øresusen blir dempet (maskert) ved påvirkning av en ekstern lyd. Den eksterne lyd er som oftest en bruselyd som er lik øresusen. Dersom du har et hørselstap i tillegg til øresus, kan høreapparat tilføre en tilfredstillende lydmengde utenifra slik at øresusen dempes. Andre hjelpemidler som har hatt effekt er blant annet tinnituspute med lydgenerator. Dette er et godt hjelpemiddel for mennesker som har problemer med å få sove på grunn av øresusplagene.

o Tinnitusmasker
o Høreapparater
o Musikk

• Støttebehandling har først og fremst som hovedmål å få pasienten til å akseptere sin øresus, leve med den og bedre sin funksjonsevne sosialt og yrkesmessig. Denne terapiformen forutsetter et teamarbeid mellom lege, psykolog, audiopedagog, audiograf og annet fagpersonale. Et viktig krav er at pasient medvirker selv i prosessen. Terapien foregår både i grupper og individuelt, større og/eller mindre livsstilsendringer og yrkesmessig omskolering kan komme på tale.


Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as