Norge

I Norge må man forholde seg til Arbeidsmiljøloven og Folkehelsas standard for støy. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle som har ansatte, men også for de som bruker frivillig arbeidskraft.

Arbeidsmiljølovens forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen

Denne forskriften sier at arbeidstakere ikke skal utsettes for støy som medfører uheldige helsebelastninger. Dersom det er grunn til å anta at støynivået er for høyt, skal arbeidsgiver utføre støymålinger i et omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes støybelastning i forhold til de nedre tiltaksverdiene.

les mer...

Allmenn miljøhygienisk standard for støy

Folkehelsas standard for støy er et sett med normer for den høyeste grense for støybelastning som kan aksepteres uten at det oppstår fare for helseskade for større grupper av befolkningen.

les mer...
Utviklet av Imaker as